Kaupunkipoliittinen ohjelma

OULUN KOKOOMUS

Oulun Kokoomus on toiminut kaupunkilaisten ja kaupungin hyväksi neljän vuosikymmenen ajan. Maailma on muuttunut ja asiat tulleet entistä monimutkaisemmiksi mutta toimintamme perustuu edelleen kokoomuslaisille arvoille ja periaatteille.

Kaupungin tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut, huolehtia rakennusten ja infrastruktuurin kunnosta ja uudistamisesta sekä yritysten toimintaedellytyksistä. Jotta näissä tehtävissä onnistutaan, on myös hallinnon oltava ketterä. Oulun Kokoomuksen hallintomallissa turhat päällekkäisyydet on purettu ja luottamushenkilöt aidosti ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja sen valmistelua. Valtuuston ja lautakuntien paikkamäärät päätetään kuluvalla valtuustokaudella, samoin sivistyslautakunnan tehtävien mahdollinen jako opetukseen, nuorisotyöhön, liikuntaan ja kulttuuriin.

Arvomme

Vapaus ja vastuu

Kokoomuslaisen arvomaailman ydin on vapaus ja siihen kiinteästi kuuluva vastuu. Vapauteen kuuluvat taustasta riippumaton itsemääräämisoikeus, oikeus oppia, kehittää ja toteuttaa itseään sekä tavoitella onneaan. Vastineeksi on otettava vastuu omista valinnoistaan, samoin kannamme vastuuta läheisistämme, ympäristöstämme sekä tulevaisuudestamme.

Ahkeruus ja toimeliaisuus

Oulun ja koko yhteiskunnan elinvoima ja menestys ovat ihmisten ahkeruuden ja toimeliaisuuden ansiota. Meidän luontaista yritteliäisyyttämme pitää tukea kaikin keinoin ja sen esteitä poistettava. Oikeus tavoitella menestymistä ja onnistumisia kuuluu kaikille.

Kannustaminen ja välittäminen

Sivistynyt yhteisö ja yhteiskunta auttavat niitä, jotka eivät pärjää itse. Ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille. Kokoomuslaiset haluavat tukea apua tarvitsevaa kannustaen häntä pääsemään elämässään eteenpäin itse. Järkevät valinnat tuovat aineellista ja henkistä hyvinvointia.

Toiminnan perusta

Kaupungin tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Palvelut on järjestettävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kokoomuksen kaupunkiohjelman lähtökohta ja keskeiset näkökulmat on kuvattu alla olevaan kuvaan. Sen mukaan arvioidaan asioiden valmistelua ja päätöksentekoa: edistääkö ratkaisu elinvoimaa, hyvinvointia sekä kestävää kehitystä. Kaiken toiminnan perusta ja tärkein voimavara on kaupungin vahvaa taloutta ruokkiva elinvoima


VAHVA TALOUS

Elinvoima                                       Hyvinvointi                                Kestävä Kehitys

Yritystoiminta                                Osaaminen                                 Taloudellinen

Työllisyys                                        Elinikäinen oppiminen           Sosiaalinen

Toimeentulo                                   Varhaiskasvatus                       Ympäristö      

                                                           Koulutus

                                                           Harrastukset, vapaa-aika

                                                           Liikunta, kulttuuri, julkinen tukijärjestelmä

                                                           Palveluverkosto

                                                           Maankäyttö, kaavat, liikennejärjestelyt

                                                            Arjen turvallisuus

                                                            Välittäminen ja huolenpito


                                                           

Toimintatapamme ja toimenpiteet

Oulun Kokoomuksen kaupunkiohjelma kuvaa tapaamme toimia ja siihen on kerätty lähivuosien toimenpiteitä, joilla hyvinvointia Oulussa rakennetaan ja vahvistetaan.

Elinvoima ja toimeentulo

Työllisyys ja yritystoiminnan edistäminen

Hyvä työllisyystilanne merkitsee ahkeruuden ja toimeliaisuuden kautta rakentuvaa hyvää arkea ja riittävää toimeentuloa. Erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys on saatava laskemaan syrjäytymisen estämiseksi. Oulun Kokoomus on mukana kaikissa toimenpiteissä, joilla työllistymistä tuetaan kaupungin, yritysten ja eri yhteisöjen yhteistyöllä.

Yritystoiminnan edistäminen kuuluu oleellisesti kaupungin tehtäviin. Oulun Kokoomukselle yritysten ja yrittäjien hyvinvointi on terveen kaupunkitalouden edellytys.

Kaupungin hankinnat ovat vuositasolla miljoonien eurojen kokonaisuus. Hankintoja on kehitettävä jatkuvasti niin, että sekä kaupunki että alueen yrittäjät hyötyvät niistä mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi elintarvikkeiden raaka-ainehankinnoissa on oltava mukana lähialueiden tuottajat ja kotimaisuus on asetettava etusijalle.

Toimenpiteet

●Business Oululla selkeä rooli yrityspalveluista ja työllisyyden hoidosta

●hankintoja lähialueiden yrittäjiltä ja muilta toimijoilta hankintalain puitteissa

●terve hankintakilpailutus vahvistamaan myös kaupungin taloutta

●hankintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa


Elinympäristö

Kaupunkirakenne, liikkuminen ja liikennejärjestelyt

Kaupunkistrategia ja maankäyttöohjelma linjaavat Oulun kasvua kestävällä tavalla. Kokoomuksen tavoitteena on kaupunki, jossa jokaisella on oikeus, vapaus ja vastuu asuinpaikan valinnassa.  Kaupunginosia pitää kehittää niiden vahvuuksien pohjalta.

Liikkumisen on oltava mahdollisimman helppoa myös ilman omaa autoa. Se tarkoittaa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn väylä- ja katuratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskikaupungin liikenteelliset ja pysäköintiratkaisut palvelevat yrityksiä ja kauppaliikkeitä. Oulun Kokoomus pitää tärkeänä erityisesti Kivisydämen tilojen riittävyyttä myös tulevina vuosina.

Toimenpiteet

●kaupunginosien tasapuolinen kehittäminen ja täydennysrakentaminen

●elävä keskikaupunki, yrittäjien tarpeet huomioon ottavat pysäköintiratkaisut

●joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tarpeet/ esteettömyys (mm. apuvälineitä tarvitsevat),reitistö, aikataulut, taksapolitiikka


Maankäyttö ja kaavat

Kaavat ( yleiskaava, asemakaava) toteuttavat maankäytön suunnittelua ja ne ohjaavat kaupunkirakenteen kehittymistä pitkällä aikavälillä. Kokoomuksen tavoitteena on, että kaavoitusresurssit vastaavat sekä asuinrakentajien että yrittäjien tarpeita määrällisesti ja riittävien vaihtoehdoin. Kaavoitusprosessien on sujuttava joustavasti ja viiveettä. On huolehdittava, että julkiset palvelut vastaavat asukkaiden tarpeisiin erityisesti uusilla asuinalueilla.

Oulun Kokoomus tukee kaupunkistrategiassa olevia ilmastonmuutoksen hillintää toteuttavia toimenpiteitä.

Toimenpiteet

●kaavoituksen riittävät resurssit, joustavasti reagoivat aikataulut

●asuinrakentamisen ja palveluverkon yhteensovittaminen


Palvelut ja palveluverkosto

Oulun Kokoomuksen keskeinen viesti on, että verovaroin rahoitettavat palvelut järjestetään ja tuotetaan laadukkaasti, vaikuttavasti ja tehokkaasti. Palveluita tuottavat myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat kaupungin asettamien laadullisten ja taloudellisten kriteerien perusteella.

Investointipäätösten on perustuttava aina eri vaihtoehtojen väliseen kustannus – hyötyvertailuun.

Palvelut on saatava joko läheltä tai hyvin toimivien kulkuyhteyksien varrelta. Kokoomuksen linjaus kouluverkostossa on lähikoulujen turvaaminen pienimmille, aluekoulut isommille, toisen asteen opiskelijoiden koulumatkat voivat olla pidempiä.

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen kuuluu aina kaupungin tehtäviin. Kokoomus pitää tärkeänä, että 2023 aloittavan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa syntyy tiivis ja saumaton yhteistyö.

Toimenpiteet

●julkisten palveluiden tuottajina yrityksiä ja 3. sektorin toimijoita

●investointien toteuttamisvertailut/ kustannukset ja hyödyt

●palveluverkostoratkaisut pitkälle aikavälille

●joukkoliikenteen toimivuus

●kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyön määrittely ja kehittäminen


Harrastukset ja vapaa-ajanvietto

Monipuolinen ja kaikille avoin kulttuuritarjonta kuuluu vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin tehtäviin. Kokoomuksen kestäviin periaatteisiin on aina kuulunut sivistys. Tätä periaatetta haluamme toteuttaa niin , että kaupunkilainen voi kokea elinympäristönsä mielekkäänä ja viihtyisänä. Niinpä sivistysnäkökulman kirjaaminen yhdeksi kaupungin strategisista tavoitteista on kokoomuslaista ydintä: oululainen sivistys on opitun, eletyn, koetun ja sydämen sivistyksen summa.

Harrastustilojen ja liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito kuuluvat kaupungin järjestämisvastuulle. Niitä voidaan toteuttaa 3. sektorin toimijoiden kanssa samoin kuin myöntää toiminta-avustuksia vahvistettujen kriteerien perusteella. Kokoomus tukee tavoitetta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi vähintään yksi mielekäs harrastus. Tämä ehkäisee syrjäytymistä ja ruokkii yhteisöllisyyden kokemista. Samoin Oulun Kokoomus tukee kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman liikuntaan liittyviä tavoitteita.

Esteettömyys on hyvin toimivan kaupungin perusominaisuuksia. Liikkumisen on oltava vaivatonta kaikkialla ja myös luontoon pääsy helppoa.

Toimenpiteet

●kulttuurin tukipolitiikka pitkäjänteistä

●yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa jatkuvaa

●toiminta-avustusten kriteerit ja haku selkeät

●matalan kynnyksen harrastus- ja kokoontumispaikat

●luontoon pääsy ja liikkuminen vaivatonta

●sivistyspalveluiden lautakuntaratkaisu


Osaaminen

Oulu on osaavien ihmisten kaupunki, jossa osaamista arvostetaan ja ylläpidetään myös elinikäisen oppimisen keinoin. Osaamisen kehittäminen on katkeamaton ketju varhaiskasvatuksesta vanhuuteen.

Oululainen osaaminen luo vahvan perustan esimerkiksi hyvinvointiin liittyville innovaatioille, joita Kokoomus tukee koko kaupungin elinvoiman vahvistamiseksi ja yritystoiminnan kehittämiseksi.

Laadukas varhaiskasvatus on oppimisen ja osaamisen perusta. Oululaisperheiden on aina mahdollista valita varhaiskasvatuksen julkinen tai yksityisen vaihtoehto omien tarpeidensa mukaan. Kokoomuksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni oululaislapsi osallistuu varhaiskasvatukseen.

Mahdollisimman monella oululaisella on oltava vähintään toisen asteen koulutus. Lukiokoulutuksessa pitää olla mahdollisuus myös monimuoto- ja etäopiskeluun.

Ammatillista koulutusta kehitetään työelämälähtöisesti muuttuvan työelämän osaamis- ja työvoimatarpeet huomioon ottaen.

Koulurakennukset on sijoitettava kaupunginosiin järkevästi ottaen huomioon niiden erilaiset oppilasmäärät sekä näkyvissä olevat muutokset kulkemismahdollisuudet. Elinkaarimallilla tai leasingsopimuksin toteutettujen rakennusten on oltava yhtenä investointien vaihtoehtoratkaisuna. Myös rakennusten joustava käyttö, muunneltavuus ja tilatehokkuuden lisääminen ovat Kokoomuksen tavoitteita.

Kaikilla on oikeus laadukkaisiin, terveellisiin ja turvallisiin tiloihin ja oppimisympäristöön. Kaikilla oppimistasoilla voimavaroja ohjataan siihen, että sekä oppilailla, opettajilla että muulla koulujen henkilökunnalla on työ- ja opiskelurauha. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on kaupungin keskeinen työnantajatehtävä. Kiusaamiseen on nollatoleranssi.

Oulussa on hyvät mahdollisuudet hankkia ja vahvistaa osaamista hyödyntämällä eri alojen korkeakouluopintoja, ammatillista täydennyskoulutusta ja vapaan sivistystyön lukuisia kursseja.

Toimenpiteet

●varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon joustava määrittely

●kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet ja resurssit pysyvästi tasapainossa

●kouluverkostoratkaisut pitkälle aikavälille

●tilojen muunneltavuus ja joustava käyttö, tila- ja energiatehokkuus

●tilat tukevat fyysistä ja henkistä hyvinvointia/ käyttäjänäkökulman korostaminen

●kiusaamisen nollatoleranssi

●kouluruokailussa lähiruuan hyödyntäminen, laatu ja riittävyys varmistettava

●vieraiden kielten vaihtoehtoja/ kansainvälisyyskasvatus

●henkilöstöpolitiikka tukee työhyvinvointia sekä veto- ja pitovoimaa

●kaupungin omistajapoliittinen ohjaus/ koulutuskuntayhtymä, ammattikorkeakoulu


Turvallisuus ja välittäminen

Arjen turvallisuus – eläminen, asuminen ja liikkuminen – kuuluu kaikille kaupunkilaisille. Kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että eri kaupunginosat ja asuinalueet koetaan turvallisiksi, viihtyisiksi ja terveellisiksi.

Turvallisuuteen kuuluu oleellisesti myös kaupungin oma varautuminen erilaisiin poikkeusoloihin.

Oulun Kokoomus tukee kaikkia toimia, joilla ongelmien syntymistä ehkäistään ennakolta. Arvopohjansa mukaisesti Kokoomus korostaa kannustamista niin, että ahkeruus ja järkevät valinnat tuovat menestystä ja taloudellista turvaa. Mahdollisuuksien tasa-arvoon kuuluu pärjääminen mutta on selvää, että vaikeuksiin joutunutta autetaan nousemaan jaloilleen.

Nuorten kanssa työskentelevillä on oltava aikaa ja osaamista kuunnella ja auttaa ongelmien ratkaisemisessa. Yksin asuvien ja yksinäisyyttä kokevien saaminen mukaan yhteiseen toimintaan vaatii kaupungin panostusten lisäksi vapaaehtoistoimintaa ja yksittäisten kaupunkilaisten osallistumista. Oulun Kokoomus tukee näiden tavoitteiden toteutumista.

Toimenpiteet

eriytymisen ennaltaehkäisy, monipuolinen kaupunkirakenne ja asuntotuotanto

●yhteisöllisyyden edistäminen, yhteisten tilojen (”olohuoneet”) rakentaminen

●esteettömyys rakentamisessa, liikkumisessa ja opastamisessa

●kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö hyvinvoinnin edistämisessä