Parasta tekniikkaa jätevesilietteen käsittelyyn

18.2.2022

Juha Vuorio
Juha Vuorio

Oulun Vesi -liikelaitoksen jätevedenpuhdistamosta syntyy luonnollisestikin huomattavat määrät jätevesilietettä. Liete on ympäristöllisesti ongelmallinen, koska se sisältää toisekseen huomattavasti ravinteita, toisaalta hyvin monia muita ainesosia mitä ihmiset laittavat tarkoituksella tai vahingossa viemäriin ja koska lietteen vesipitoisuus on erittäin suuri.

Todettakoon että kaupungin ja lähiympäristön jätevedet käsitellään Taskilan vedenpuhdistamossa Oulun pohjoisosissa. Ja tuolla eroteltavasta lietteestä nyt puhutaan.

Yksi käyttötapa lietteelle on peltolevitys. Tuossa kuitenkin syntyy helposti suuriakin valumia vesistöihin ja ympäristön ihmisille hajuhaittoja. Lisäksi lietteen käyttöä ruuantuotannon lannoitteena rajoitetaan kasvityypistä riippuen.

Lietteelle on viranomaisten toimesta asetettu koko ajan rajoitteita entistä enemmän; esimerkiksi pellolle ajettaessa se tulee äestää samana päivänä maahan ja jos sitä aumataan, niin sillä tulee olla vedenpitävä alusta reunuksilla varustettuna ja toisaalta vedenpitävä peite. Talvella äestys ei tietenkään onnistu, joten tuollaiset sijoitustavat ovat siksikin ongelmallisia, kuten on käytännössä tullut esille.

Lietteen käyttö mm. pelloilla on aiheuttanut valtuustokaudesta toiseen ympäristövalituksia eri puolilla Oulua tai lähikuntia tämä valtuustokausi mukaan lukien. Oletan osasyynä olevan Oulun kaupungin liikelaitokseltaan vaatimat suuret tuotot. Tällöin ympäristön kannalta parhaita käsittelytapoja ei aina käytetä. Mainittakoon, että esimerkiksi kompostoinnista on myös huonoja kokemuksia Kiimingin Välikylän - Jäälin lähistöllä.

Oletettavasti paras olemassa oleva ratkaisu (vrt. BAT, best available technology) olisi lietteen käsittely ja tarvittaessa tehtävä välivarastointi mahdollisimman lähellä kuten Ruskon jäte/kierrätys -keskuksessa, jossa liete kokonaisuudessaan mädätettäisiin reaktorissa polttokelpoiseksi biokaasuksi liikenteen ja teollisuuden käyttöön. Oletan, että markkinoilla on useitakin toimijoita, jotka voisivat tuota kaasutusreaktoria hoitaa. Sen jälkeen olisi perusteltua polttaa kuivattu jäännösliete esimerkiksi Laanilan Ekovoimalaitoksessa, joka myöskään ei ole kovin kaukana.

Toki kaasureaktorin jälkeiselle lietteelle voi miettiä muitakin vaihtoehtoja, mutta tuo mainittu polttaminen on ainakin ympäristön kannalta toimiva ratkaisu.

Tuo prosessi söisi helposti Oulun Veden tuottoja pienemmäksi, koska käsittelijä vaatisi kuluja varten porttimaksun lietteelle. Biokaasun tuottaja saisi kuitenkin liiketoimintaa ympäristöystävällisen energian tuottamisesta alueellemme, jonka tuottoja kuitenkin jonkun verran pienentäisi Ekovoimalaitoksen porttimaksut kaasutetun ja kuivatun lietteen jäännökselle.

Oulun kaupungin tulisikin lopettaa jätelietteen peltosijoitukset ja määrittää lietteelle oheinen tai mahdollinen ympäristön kannalta vieläkin parempi prosessi, jota liikelaitos alkaisi käyttämään kaikelle syntyvälle jätelietteelle. Kaupungin tulisi lisäksi hyväksyä BAT-käytäntöjen mahdollisesti pienentämät tuotot Oulun Vesi -liikelaitokselleen.

Toki nykyiset tuotot saattavat olla muutoinkin liian suuria liikelaitokselle, joiden tulisi toimia voittoa tuottamattomasti. Todettakoon, että vuoden 2022 talousarviossa Oulun Vesi -liikelaitoksen toimintatuloista tilitetään kaupungille yli 18 prosenttia.

Juha Vuorio, Oulu

Tarkastuslautakunnan jäsen"