Turvataan kaikille toimiva arki!

Oulun Kokoomuksen kaupunkipoliittinen ohjelma 2020-2025

Lukijalle

Oulun Kokoomus on hoitanut oululaisten asioita jo vuosikymmenten ajan. Maailma on muuttunut ja asiat tulleet entistä monimutkaisemmiksi ja vaikeammiksi, mutta arvomme, periaatteemme ja tavoitteemme ovat pysyneet ennallaan.

Nykyinen kaupunkiorganisaatio järjestää ja tuottaa oululaisille hyvin laajan kirjon palveluita, jotta meillä kaikilla olisi mahdollisimman hyvä ja sujuva arki. Asioita hoidetaan myös erilaisten poliittisten ryhmien yhteistyönä, jossa kokoomuslaisilla luottamushenkilöillä on oma tärkeä rooli. Oulun Kokoomuksen tavoitteena on turvata ja vahvistaa kaikkien oululaisten hyvinvointia ja Oulun elinvoimaa. 

Kokoomuksen kaupunkipoliittinen ohjelma on laadittu vahvalle arvopohjalle, joka ohjaa myös käytännön toimenpiteitä valmistelusta aina valtuustoon päätöksiin saakka. Ohjelma antaa yhteisten asioiden hoitamiseen uusia näkökulmia ja toimintatapoja, joilla asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa. Kaiken toiminnan ytimessä on oululainen yksilönä, perheenä ja yhteisön jäsenenä palvelujen käyttäjänä ja aktiivisena toimijana. 

Ohjelmassa on neljä kärkiteemaa: toimeentulo, osaaminen, elinympäristö ja välittäminen. Niiden sisältöjä on avattu periaatetasolta käytännön suuntaan. Kaiken toiminnan, hyvinvoinnin rakentamisen, luja pohja on terve talous, jossa kaupungin saamat tulot riittävät sekä palvelujen että investointien ja elinvoiman vahvistamisen rahoittamiseen. 

Kärkiteemat ohjaavat Oulun Kokoomuksen ja kokoomuslaisen luottamushenkilön toimintaa kaupunkiorganisaation eri tasoilla. Vahvat perinteet ja tulevaisuudenusko, uudistuvat toimintatavat ja hyvä yhteistyö antavat jokaiselle meistä mahdollisuuden rakentaa hyvä oululainen elämä.  

Olet lämpimästi tervetullut tekemään kanssamme valoisaa tulevaisuutta!

Arvomme

Vapaus ja vastuu 

Kokoomuslaisen arvomaailman ydintä on vapaus ja siihen kiinteästi liittyvä vastuu. Vapauteen kuuluu mm. ihmisen taustasta ja arvomaailmasta riippumaton itsemääräämisoikeus, oikeus oppia, kehittää ja toteuttaa itseään sekä tavoitella onneaan. Vapauden vastineeksi jokaisen tulee ottaa vastuu omista valinnoistaan. Kannamme vastuuta itsestämme, läheisistämme, ympäristöstämme, taloudestamme ja tulevaisuudestamme. 

Ahkeruus ja toimeliaisuus 

Oulun ja koko yhteiskunnan elinvoima ja menestys ovat kansalaisten ahkeruuden ja toimeliaisuuden ansiota. Ihmisten luontaista yritteliäisyyttä on tuettava kaikin keinoin ja sen esteitä on poistettava. Oikeus tavoitella onnea ja menestystä ja onnistumisia kuuluu kaikille. Myös epäonnistuminen kuuluu elämään. 

Kannustaminen ja välittäminen 

Sivistynyt yhteisö ja yhteiskunta auttaa aina niitä, jotka eivät pärjää itse. Ihmisarvoinen elämä kuuluu jokaiselle. Kokoomuslaiset haluavat tukea apua tarvitsevaa kannustaen häntä pääsemään itse elämässään eteenpäin. On oikeudenmukaista, että ahkeruus ja ihmisen järkevät valinnat tuovat hänelle aineellista ja henkistä menestystä. 

Yleislinjaukset

Kaupungin perustehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 

1) Kaupunginosia kehitetään niiden ominaisuuksien ja vahvuuksien pohjalta 

Ihmisillä on oikeus valita asuinpaikkansa, mutta kaupungin palveluita ei voida sijoittaa kaikkialle. Palvelupisteiden sijainti perustuu aina taloudelliseen ja tarkoituksenmukaiseen harkintaan. Joukkoliikenteen reitistö ja aikataulut rakennetaan niin, että alueellisesti keskitettyihin palveluihin pääsee joustavasti myös ilman omaa autoa.

Vaikutuskeinoja: 

 • Maankäyttö, kaavat
 • Katuverkon rakentaminen ja ylläpito, liikenneyhteydet
 • Palvelupisteiden sijoittelu

2) Kaupungin järjestämisvastuulla olevat palvelut tuotetaan niiden käyttäjille tehokkaasti ja laadukkaasti

Tuottajina ovat kaupungin ohella yksityiset ja 3. sektorin toimijat. 

Kokoomuksen tavoitteena on, että kaupungin järjestää ja tuottaa verovaroin rahoitettavat palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti. Tavoitteena on, että oululainen palvelujen käyttäjä kokee niillä olevan myönteinen vaikutus hyvinvointiin ja arjen sujumiseen. 

Joukkoliikenneratkaisuin on varmistettava palveluihin pääseminen kaupunginosista, joissa ei tarkoituksenmukaista ylläpitää kattavaa palveluverkkoa. 

3) Kaupunkilainen saa kaikissa elinkaaren vaiheissaan tukea hyvinvointinsa ylläpitämiseen 

Kannustamme ihmisiä huolehtimaan omasta ja lähipiirinsä hyvinvoinnista sekä ottamaan vastuuta elämäntavoista ja terveyttä ylläpitävistä valinnoista. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös mahdollisuutta valita palvelun tuottaja tarjolla olevista vaihtoehdoista. 

Vaikutuskeinoja: 

 • Hankintaohjeet, innovatiiviset hankinnat, hankintaosaaminen
 • Hyvinvointivaikutusten arviointi eri kriteerein

4) Investointeja arvioidaan niiden konkreettisten tai aineettomien hyvinvointivaikutusten kautta  

Uudenlaisia, innovatiivisia, toteuttamistapoja haetaan aktiivisesti mm. voimassa olevien kaupungin ohjeitten ja linjausten mukaisesti. Investointien kestävän toteuttamisen edellytys on terve kaupunkitalous. 

5) Hyvinvoinnin keskeinen tekijä ovat työpaikat ja toimeentulo 

Oulun Kokoomuksella on kaupunkipoliittiseen ohjelmaan liittyvä elinkeinojen kehittämissuunnitelma tavoitteineen ja toimenpiteineen. 

Vaikutuskeinoja: 

 • Maankäyttö ja kaavat
 • Liikennöinti
 • Julkiset hankinnat
 • Palvelujen tuottamistavat
 • Alueen yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa tukevat organisaatiot
 • Työllisyyttä ja työllistymistä edistävät toimenpiteet

Elinympäristö

Kaupunkirakenne

Oulu on kestävästi kasvava kaupunki, jossa jokaisella on oikeus, vapaus ja vastuu asuinpaikan valinnassaan. Kokoomus ymmärtää ja hyväksyy oululaisten erilaiset elämisen tarpeet ja kunnioittaa heidän vapauttaan asua valitsemassaan paikassa.

Maankäyttö ja kaavoittaminen

Kokoomuksen tavoitteena on maankäytön ja kaavoittamisen keinoin kannustaa oululaisia ympäristöystävällisiin ja kestäviin asumis- ja muihin ratkaisuihin. Keskikaupungin elävöittäminen on yhteinen tavoite, jota voidaan toteuttaa myös korkean rakentamisen keinoin.

Liikkuminen ja liikennejärjestelyt

Kokoomus haluaa helpottaa oululaisten liikkumista niin, että se on mahdollista pitkilläkin välimatkoilla myös ilman omaa autoa. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen väylä- ja katuratkaisuin on lähivuosien tärkeä tavoite kaikkialla kaupungissa. Eri kaupunginosien välimatkat ovat kuitenkin pitkiä, ja siksi yksityisautoilu on merkittävä ja yhdenvertainen liikkumismuoto myös tulevaisuudessa.

Kokoomuksen tavoitteena on keskikaupungin liikenteen sujuminen. Lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja on oltava riittävästi nopeaa asiointia varten ja tarvittaessa on laajennettava Kivisydämen nykyisiä tiloja.

Valmista infrastruktuuria hyödyntämällä ja parantamalla on mahdollista kehittää raideyhteyksiä ja paikallisjunaliikennettä. Myös tavoite nopeasta yhteydestä Helsinki Oulu on toteutettava kaksiraiteisen junayhteyden avulla.

Harrastaminen ja vapaa-ajanvietto

Oululaisilla on mahdollisuus liikkua, harrastaa ja osallistua erilaisiin kaupunkitapahtumiin. Kokoomuksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää liikunta ja harrastusmahdollisuuksia sekä kulttuuritapahtumia eri tavoin . Kokoomus haluaa, että kaupunki kannustaa asukkaitaan omaehtoiseen ja aktiiviseen harrastustoimintaan.

Monipuolinen ja kaikille avoin kulttuuritarjonta kuuluu kaupungin tehtäviin. Se on myös osa hyvinvointia ja vahvistaa kaupunkilaisen kokemusta mielekkäästä ja viihtyisästä elinympäristöstä.

Merenranta ja jokialueita on otettava nykyistä paremmin ja laajemmin virkistyskäyttöön.

Turvallinen Oulu

Oululaisten on voitava elää, liikkua ja asua ilman turvattomuuden tunnetta. Kaupunkisuunnittelulla vaikutetaan siihen, että eri kaupunginosat ja asuinalueet koetaan rauhalliseksi, viihtyisiksi ja terveellisiksi.

Terveelliset työskentely ja toimitilat lisäävät turvallisuuden tunnetta. Sisäilmaongelmiin on puututtava viivytyksettä kuten myös erilaisiin häiriötilanteisiin.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnalla on oltava keinot ja resurssit turvata lapsille ja nuorille vakaat ja oppimista vahvistavat olosuhteet. Ne osaltaan auttavat ehkäisemään mielenterveysongelmien syntymistä ja syrjäytymistä. Nuorten kanssa työskentelevillä on oltava aikaa ja osaamista kuunnella ja auttaa erilaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Yksin asuvien ja yksinäisyyttä kokevien saaminen mukaan yhteiseen toimintaan vaatii kaupungin panostusten lisäksi vapaaehtoistoimintaa ja yksittäisen kaupunkilaisen osallistumista. Kokoomus tukee kaupunginosien ja rakennusten yhteisöllisiä asumismuotoja.

Toimeentulo

Työ on toimeentulon ja hyvinvoinnin perusta. Kokoomus kannattaa toimenpiteitä, joilla edistetään työllistymistä ja työttömyyden vähentämistä niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

Arvojemme mukainen ahkeruus tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisella työikäisellä ja työkykyisellä oululaisella on mahdollisuus ansaita elantonsa ja rakentaa sen pohjalle hyvä ja toimiva arki.

Pohjoissuomalainen työmoraali ja toimeliaisuus ovat kaupungin elinvoiman oleellinen osa

Kokoomuksen tavoitteena on edistää kaupungin ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Kokoomus haluaa vahvistaa oululaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Elinvoimainen yrityselämä edistää oululaisten työllistymistä.

Kokoomus haluaa edistää kaupungin hankinnoissa ja palveluissa myös yritysten osaamista ja monituottajuutta. Kokoomus kannattaa toimivien markkinoiden ja reilun kilpailun edistämistä.

Osaaminen

Elinikäinen oppiminen

Oulu on osaavien ihmisten kaupunki, jossa osaamista arvostetaan ja ylläpidetään myös elinikäisen oppimisen keinoin. Osaamisen kehittäminen on katkeamaton ketju varhaiskasvatuksesta vanhuuteen. Oululainen osaaminen luo myös vahvan perustan esimerkiksi hyvinvointiin liittyville innovaatioille, joita Kokoomus tukee koko kaupungin elinvoiman vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatus

Laadukas varhaiskasvatus on oppimisen ja osaamisen perusta. Oululaisperheiden on mahdollista valita varhaiskasvatuksen ensisijainen vaihtoehto julkisesta tai yksityisestä päivähoidosta tai lasten kotihoidosta. Perheiden tarpeiden mukaan myös osa aikaisen päivähoidon on oltava mahdollista.

Perusopetus

Peruskoulussa pienten oppilaiden opetus järjestetään lähikouluissa, yläkoululaisten aluekouluissa ja toisen asteen opiskelu kaupunkitasolla. Lukiolaisilla on mahdollisuus myös että ja monimuoto opintoihin.

Koulurakennukset sijoitetaan kaupunginosiin järkevästi, ottaen huomioon niiden erilainen ikärakenne ja kulkemismahdollisuudet. Myös elinkaarimallilla toteutetut rakennukset ovat hyvä vaihtoehto kaupunkiomisteisten rinnalla. Ne voidaan tarvittaessa ottaa muuhun käyttöön opetuksen tilatarpeiden muuttuessa.

Toisen asteen koulutus

Kokoomuksen tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman monella oululaisella on vähintään toisen asteen koulutus. Koulutusta kehitetään työelämälähtöisesti muuttuvan työelämän osaamis- ja työvoimatarpeet huomioiden.

Jatkokoulutus ja vapaa sivistystyö

Oulussa on hyvät edellytykset hankkia ja vahvistaa osaamista hyödyntämällä eri alojen korkeakouluopintoja, ammatillista täydennyskoulutusta ja vapaan sivistystyön lukuisia kurssimahdollisuuksia. Oululainen osaaminen ja sen edelleen kehittäminen luo vahvan perustan uusille innovaatioille sekä toiminnan ja palveluiden innovatiiviselle edelleen kehittämiselle.

Oppimisympäristö

Kaikilla on oikeus laadukkaaseen, terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Se tarkoittaa tiloja ja riittäviä henkilöresursseja sekä terveellistä ja monipuolista kouluruokailua.

Kokoomukselle on tärkeää, että varhaisen tuen avulla ehkäistään erilaisten ongelmien pitkittymistä ja kasaantumista. Kaikilla oppimistasoilla resursseja ohjataan siihen, että sekä oppilailla että opettajilla ja muulla koulujen henkilökunnalla on työ ja opiskelurauha. Kiusaamiseen puututaan välittömästi ja siinä on kaikkialla nollatoleranssi.

Välittäminen

Oulussa autetaan apua tarvitsevaa. Kaupungin tehtävänä on tukea ja vahvistaa ihmisten kykyä ottaa vastuuta omasta ja lähipiirin hyvinvoinnista. Palvelut ja sosiaaliturva antavat ihmisarvoisen elämän perusedellytykset.

Kannustavuuteen kuuluu, että ahkeruus ja järkevät valinnat saavat tuottaa menestystä; vaikeuksiin joutunutta autetaan nousemaan jaloilleen.

Jokaisella oululaisella on omasta taustasta tai asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua ja löytää vahvuutensa. Mahdollisuuksien tasa-arvoon kuuluu elämässä pärjääminen ja onnellisuuden tavoittelu.

Kokoomus tukee toimia, joilla ongelmien syntymistä ehkäistään jo ennakolta. Varhainen tuki eri elämänvaiheissa ja ikäkausina vaikuttaa myönteisesti sekä yksilön kokemaan hyvinvointiin että kaupungin tasolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen painopistettä on tulevina vuosina ohjattava entistä määrätietoisemmin perustasolle.

Kaupunkipoliittinen ohjelma on päivitetty Kokoomuksen Oulun Kunnallisjärjestön syyskokouksessa 28.11.2020.