Kaikille hyvä Oulu tehdään yhdessä – Kokoomuksen tavoitteet

Lue koko pidempi versio täältä.

YHTENÄINEN OULU LAAJALLA ALUEELLA

– nuori väestörakenne on vahvuus
– yhtenäinen, monipuolinen Oulu
– erilaiset asuinalueet ja edullinen asuntotuotanto ovat kilpailuvaltteja
– ketterä ja oikea-aikainen kaavoitus luo elinvoimaa
– kaupungin tilojen tehokas käyttö kaikkien kaupunkilaisten hyväksi
– huomioidaan myös erityisryhmien asuminen

Lue koko osio täältä.

HÖYHENEN KEVYT KAUPUNGIN HALLINTO

– kaupungin hallintoa on edelleen kevennettävä
– henkilöresurssit ohjattava hallinnon sijasta tekeviin käsiin
– kaupunkilaiset mukaan päätöksentekoon esimerkiksi Oulu-raatien kautta

Lue koko osio täältä.

YRITTÄJYYDEN JA YRITTELIÄISYYDEN AVULLA ELINVOIMAA JA TYÖTÄ

– liikenneyhteyksiä kehitetään edelleen
– yritysten toimintamahdollisuudet varmistettava
– elinvoimaisuus on yhteistyötä
– työ on parasta syrjäytymisen ehkäisemistä

Lue koko osio täältä.

TOIMIVALLA JOUKKOLIIKENTEELLÄ PALVELUT LÄHELLE

– joukkoliikenne houkuttelevaksi ja ympäristöystävälliseksi matkustusmuodoksi
– opiskelijat ja muut paljon palvelua käyttävät ryhmät mukaan joukkoliikenteen suunnitteluun
– joukkoliikenne ja kaavoitus suunnitellaan yhteistyössä
– bussien ja pysäkkien opasteet teknologiakaupungin tasolle

Lue koko osio täältä.

KAUPUNKIKESKUSTA – OULULAISTEN OLOHUONE

– kaupunkikeskustavisio käytäntöön lähivuosien aikana
– vähemmän byrokratiaa
– lisää kaupunkilaisten ja matkailijoiden viihtyvyyttä lisääviä toimintoja ja tapahtumia
– järjestöt mukaan tapahtumien yhteistyökumppaneiksi

Lue koko osio täältä.

MATKAILU- JA KULTTUURIPOTENTIAALI TEHOKKAAMPAAN KÄYTTÖÖN

– Nallikari-Hietasaari-alueen potentiaali täysimittaiseen käyttöön
– yhteismarkkinointi kaupungin, tapahtumien, yritysten ja kulttuurielämän kanssa
– luontomatkailu osaksi Oulua

Lue koko osio täältä.

HYVINVOINNILLA LISÄÄ ELINVOIMAA JA ELINVUOSIA

– monituottajuuden ja palvelusetelien lisääminen
– kannustaminen omatoimiseen liikkumiseen
– monipuoliset liikuntapalvelut yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa
– sujuva palveluiden pariin pääseminen mm. toimivalla ajanvarausjärjestelmällä
– tehokkaampi tuki ja apu sitä tarvitseville
– valinnanvapaudella palvelut saadaan kaikkien ulottuville, ei pelkästään rikkaille

Lue koko osio täältä.

ELINIKÄINEN OPPIMINEN

– monituottajuutta ja palvelusetelin käyttöä päivähoidossa lisättävä
– kouluverkkoratkaisu tehtävä viipymättä
– koulujen ja monitoimitalojen tilat tehokkaaseen hyötykäyttöön
– siirrytään kokonaiskoulupäiväajatteluun, jossa aamu- ja iltapäivätoiminta sekä erilaiset harrastekerhot ovat osa koulun toimintaa
– järjestöt vahvemmin mukaan järjestämään kerhoja
– harrasteseteli harrastustakuun toteutumisen edesauttajana

Lue koko osio täältä.

SENIORIVÄESTÖSTÄ HUOLEHDITAAN

– senioreiden erilainen fyysinen kunto tunnistetaan palvelujen tarpeessa
– kannustetaan senioreita omaehtoiseen liikkumiseen ja vapaaehtoistoimintaan
– tutkitaan mahdollisuudet senioreiden edullisempaan bussilippuun päiväsaikaan
– kaavoituksessa huomioidaan senioriasuntojen tarve ja sijainti

Lue koko osio täältä.

TEKNOLOGIASTA UUDESTAAN OULUN VIENTIVALTTI

– vahvistetaan teknologiakaupungin vahvuuksia
– varmistetaan riittävät teknologian kehittämisresurssit
– markkinoidaan aktiivisesti Oulua terveys- ja hyvinvointiteknologian edelläkävijänä

Lue koko osio täältä.

TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ JOKAISELLE KAUPUNKILAISELLE

– liikenneturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota
– varmistetaan turvalliset asuinympäristöt
– panostetaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn

Lue koko osio täältä.

Kokoomuksen päätavoite on saada Oulun taloustilanne korjattua rakenteellisilla uudistuksilla ja velkaantuminen loppumaan, koska vain vakaa taloustilanne varmistaa sen, että Oulussa on elämisen edellytyksiä myös tuleville sukupolville.

Oulu on kokenut viime vuosina valtavia muutoksia. Kuntaliitos viiden kunnan kesken eli uuden Oulun syntyminen vuoden 2013 alussa ja IT-alan massairtisanomiset ovat tuoneet haasteita niin päättäjille kuin virkamiehillekin. Oulun asukasluku on yli 200 000 ja näin Oulu on Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Oulussa on suurista kaupunkikeskuksista Suomen paras asuntotilanne, kehittyneet liikenneyhteydet, monipuolinen luonto, turvallista elää, asua, opiskella, käydä töissä, yrittää ja viettää seniorivuosia. Meillä on lisäksi Pohjois-Euroopan nuorin väestö. Hyviä, olemassa olevia asioita kehittäen voimme varmistaa, että Oulu on myös tulevaisuudessa hyvä kaupunki ja kasvuympäristö kaikille.

Yksi tulevan valtuustokauden suurimmista asioista on maakuntauudistus ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveyspalvelujen siirto kunnilta maakuntien hoidettavaksi. Tämä muuttaa kuntien tehtäviä merkittävästi ja vaikuttaa myös hallinnolliseen rakenteeseen. Uudistuksen johdosta kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointiroolit korostuvat. Samoin vahvistuvat elinympäristörooli, kehittäjä- ja kumppanuusrooli sekä osallisuus ja yhteisörooli. Kunta muuntuu palveluiden järjestäjästä myös elinvoiman moottoriksi, koulutuksen kehittäjäksi ja hyvinvoinnin edistäjäksi. Uudistuksen myötä on mahdollista luoda uusia toimintatapoja ja kehittää rakenteita.

Yritteliäisyys ja elinvoimaisuus ovat kokoomuslaisen politiikan kantavia voimia. Kokoomukseen luotetaan erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina ja Kokoomus on valmis tekemään vaikeitakin päätöksiä haasteellisissa taloudellisissa tilanteissa. Mikään puolue ei kuitenkaan tee päätöksiä yksin, joten yhteistyötä puolueiden välillä täytyy edelleen vahvistaa. Velkaantuminen on pysäytettävä seuraavalla valtuustokaudella ja se vaatii isoja rakenteellisia muutoksia.

Heikon talouden, alhaisen työllisyyden ja määrärahaleikkausten oloissa reiluus on vaarassa. Nykyinen tilanne on tuottanut kasvavan epäreiluuden kierteen, joka meidän on saatava poikki. Siksi veronkorotukset – tai lisävelka – eivät voi enää olla ratkaisu.

Kokoomuksen tavoitteena on kaikille hyvä Oulu, jossa jokaisella on perhetaustasta riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä elämässään ja osallistua siten hyvän Oulun ylläpitämiseen ja edelleen rakentamiseen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää sitä, että kaikki terveet työikäiset osallistuvat ilman vapaamatkustajia tai veropakolaisia. Tämä vaatii myös sen, että kaupungissamme pidetään huolta työllistymisen edellytyksistä, jotta jokaisella on mahdollisuus löytää itselleen sopivaa työtä.

Kun työttömyyttä on paljon, kuten tällä hetkellä, yhä pienempi työssäkäyvien veronmaksajien joukko joutuu kantamaan yhä raskaamman vastuun kaupungin toimintojen rahoituksesta. Samaan aikaan työelämä ja yhteiskunta tuntuvat epävarmoilta ja vähemmän reiluilta. Epäreilulta niille, jotka uupuvat taakkansa alle ja niille, jotka eivät koe ahkeroinnin kannattavan. Epäreilulta niille, joiden etuuksia ja palveluja joudutaan leikkaamaan, koska varaa ei ole enempään ja niille, jotka nyt eläkkeellä huomaavat jäävänsä vaille huolenpitoa, vaikka ovat aikanaan rakentaneet Suomea hartiavoimin ja epäreilulta niille, jotka ovat vasta elämänsä rakentamisen alussa, mutta kokevat saavansa vähemmän kuin edelliset sukupolvet.

Tasa-arvoinen yhteiskunta ja korkea työllisyys kulkevat käsi kädessä. Edessä on valinta, jonka pitäisi olla helppo: joko parannamme työllisyyttä tai leikkaamme palveluistamme.

Kaikki päätökset ovat omissa käsissämme. Sinä päätät, jatkuuko velkaantumisen ja veronkorotusten kierre vai panostetaanko jatkossa työllisyyteen, yrittäjyyteen ja kasvavien verotulojen kautta hyvien ja laadukkaiden palvelujen tarjoamiseen Oulussa.


  • Share with frends

  • Tweet
  • facebook
  • Google+
  • LinkeIn